Сарын хүү

Хугацаа

Дээд хэмжээ

Зээлийн тооцоолуур

Зээлийн нийт дүн:

1,000,000₮200,000,000₮

Сарын хүү:

1%10%

Зээлийн хугацаа:

1 сар96 сар
Зээлийн нийт дүн

1,000,000

Сар бүрийн зээлийн төлбөр

0